ˆ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zebrane dane do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-05 12:18:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Emisja CO2 – Kto i ile?
Nasza Gmina, w ramach opracowywania dokumentu strategicznego p.t. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre Miasto”, postawiła przed sobą liczne, ambitne zadania, których realizacja zaowocuje znacznym obniżeniem zużycia energii w wielu obiektach i budynkach w mieście oraz na terenach wiejskich. Wraz ze zmniejszeniem zużycia energii spadnie poziom emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery i innych szkodliwych dla zdrowia mieszkańców zanieczyszczeń.
W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń oraz CO2 do atmosfery dokonano wyliczenia zużycia energii końcowej i związanej z tym emisji. Obliczenia zostały wykonane w oparciu o bilans energetyczny naszej Gminy (z wyłączeniem sektora przemysłowego). Istotnym źródłem informacji były ankiety dotyczące zużycia nośników energii, stanu budynków i sposobów ich ogrzewania. Do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wpłynęło od mieszkańców Dobrego Miasta i okolicznych wsi ponad 140 ankiet. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za chęć udziału w tym badaniu i dostarczenie niezwykle ważnych dla niniejszego projektu danych. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby również pomóc we wdrażaniu nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej i rozwoju Naszej gminy zapraszamy do kontaktu i wypełnienia ankiety.
Bardzo serdeczne podziękowania składamy również wszystkim instytucjom i zakładom, które wsparły tworzenie Planu gospodarki niskoemisyjnej (SM „Pewność”, SM „Agros”, Zarządca nieruchomości „KOCZAN”, ZEC Sp. z o.o., Veolia S.A. oraz dystrybutorom nośników energii elektrycznej i gazu).
Na podstawie zebranych danych oszacowano, że łącznie zużycie energii na terenie Gminy Dobre Miasto (z wyłączeniem przemysłu) w roku 2014 wynosiło 210 706,836 MWh, natomiast w przeliczeniu na każdego mieszkańca gminy jednostkowe zużycie energii wyniosło 13,04 MWh/osoba rocznie.
Największy udział w całkowitym zużyciu energii stanowi sektor mieszkaniowy (około 43,7%) oraz sektor transportowy stanowiący 41,9% całkowitego zużycia energii na terenie gminy. Około 10,7% całkowitego zużycia energii przypada na sektor handlu, usług i mniejszych przedsiębiorstw oraz 3,2% na użyteczność publiczną i oświetlenie uliczne 0,4%.
Sumaryczna wartość emisji CO2 w roku bazowym 2014 wynosiła 72 642,35 ton, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wynosi około 4,5 ton CO2 rocznie. Dla łatwiejszego zobrazowania tej ilości, można przedstawić ją w przeliczeniu na dzień, a mianowicie na każdego mieszkańca gminy przypada około 12,31 kg CO2 emitowanego codziennie do atmosfery. Każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia tej ilości racjonalnie gospodarując energią. Będzie to nie tylko korzystne dla naszego środowiska naturalnego ale przede wszystkim dla naszych portfeli.
Niemniej ważnym aspektem PGN jest prognoza zużycia energii oraz związanej z tym emisji do roku 2020, ponieważ celem strategicznym dla państw Unii Europejskiej jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do końca 2020 roku w stosunku do roku 1990.
Według prognozy całkowite zużycie energii na terenie Gminy Dobre Miasto wzrośnie na koniec 2020 roku do 223 729,504 MWh (wzrost o 13 022,668 MWh). Roczne jednostkowe zużycie energii wyniesie wówczas około 13,885  MWh/osobę rocznie, a emisja z nią związana wyniesie 4,578 ton CO2/osobę (uwzględniając nieznaczny spadek liczby ludności). Dzienna emisja CO2 przypadająca na każdego mieszkańca gminy wyniesie 12,54 kg CO2.
Grupą charakteryzującą się największą konsumpcją energii w 2020 roku będzie sektor transportu (około 44,7%), oraz sektor mieszkaniowy (około 40,7%). Około 11,4% całkowitego zużycia energii będzie przypadać na sektor handlu, usług i mniejszych przedsiębiorstw. Sektor użyteczności publicznej i oświetlenie uliczne będzie stanowić odpowiednio 2,9% i 0,4%.
Z powyższych danych wynika, że redukcja emisji CO2 nie będzie możliwa bez podjęcia działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej we wszystkich sektorach naszej lokalnej gospodarki. W ramach opracowanego Planu do realizacji przewidziano szereg działań od termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, poprzez wdrożenie systemu wsparcia finansowego działań termomodernizacyjnych i proefektywnościowych, wsparcie inwestycji w ekologiczne źródła ciepła po rozmaite akcje edukacyjne i informacyjne dotyczące zachowań proefektywnościowych. Będą to między innymi kursy ecodrivingu dla kierowców, prelekcje w szkołach i spotkania z mieszkańcami poświęcone odnawialnym źródłom energii oraz wszelkim aspektom związanym z inwestycjami w proekologiczne rozwiązania.
Realizacja wszystkich zaplanowanych projektów jest uzależniona od możliwości uzyskania dofinansowania ze środków krajowych i unijnych, niemniej jednak przyczyni się ona do znaczącej poprawy efektywności energetycznej wszystkich uczestników lokalnego rynku energii i realizacji międzynarodowych celów klimatycznych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Włodarska Data wytworzenia informacji: 2016-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Włodarska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-05 12:18:07
Wprowadził informację do BIP: Ewelina Stefanik Data udostępnienia informacji: 2016-01-05 12:19:06
Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Stefanik Data ostatniej zmiany: 2016-01-05 13:19:06
Artykuł był wyświetlony: 1213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gospodarka niskoemisyjna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-05 12:14:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gospodarka Niskoemisyjna
Na progu XXI wieku stoimy w obliczu szeregu wyzwań w skali globalnej, których oddziaływanie na poziom regionalny i lokalny staje się coraz większy. Zagadnienia gospodarki, energii i zasobów oraz środowiska są ze sobą silnie powiązane. Kontynuowanie dotychczasowego modelu gospodarki nastawionej na wykładniczy wzrost może doprowadzić do jej niestabilności na poziomie światowym. Odpowiedzią na te wyzwania jest koncepcja gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.
Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka, której wzrost osiąga się poprzez:
 • wykorzystanie niskoemisyjnych technologii i praktyk,
 • zastosowanie wydajnych energetycznie rozwiązań,
 • zwiększanie produkcji czystej i odnawialnej energii,
 • wdrażanie ekologicznych technologii.
W gospodarce niskoemisyjnej efektywnie wykorzystuje się energię i materiały oraz produkuje się energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Usuwa się również lub odzyskuje odpady minimalizując emisję gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i inne. Bardzo istotnym elementem gospodarki niskoemisyjnej jest minimalizacja jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne, co ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Środowisko naturalne jest zasobem, który należy szczególnie chronić i zachowywać dla następnych pokoleń w jak najmniej naruszonym stanie.
Unia Europejska stawia przed gospodarką niskoemisyjną cel, do którego ma dążyć cała Wspólnota, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych z terenu UE o 80-95% do roku 2050 (40% do roku 2030). Aby sprostać temu wyzwaniu w Polsce opracowywany jest Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, którego istotą jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Realizowanie programu odbywać się będzie poprzez wzrost innowacyjności i wdrażanie nowoczesnych technologii, zmniejszenie energochłonności oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
W naszej gminie Dobre Miasto, jak i w każdej gminie w Polsce, drzemie ogromny potencjał związany z poprawą efektywności energetycznej zasobów samorządowych, prywatnych przedsiębiorstw i indywidualnych użytkowników energii. Wszyscy możemy przyczynić się do realizacji koncepcji gospodarki niskoemisyjnej i w ten sposób poprawić stan naszego środowiska naturalnego oraz zdrowia.
Gmina Dobre miasto opracowuje dokument pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Dobrego Miasta”, który zawiera strategię działań prowadzących do wdrożenia niskoemisyjnej gospodarki na obszarze gminy. Przewidywane są działania termomodernizacyjne budynków samorządowych, obiektów publicznych, budynków mieszkalnych, jak również wspieranie indywidualnych inwestorów chcących zwiększyć efektywność energetyczną swoich budynków.
Nasz projekt spotkał się ze sporym zainteresowaniem lokalnych administratorów nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych, które już przekazały do projektu swoje propozycje działań proefektywnościowych. Ma to ogromne znaczenie dla możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację tych działań, bowiem tylko działania ujęte w PGN mają szansę na uzyskanie dotacji. Zachęcamy również indywidualnych inwestorów do kontaktu z nami w sprawie planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii lub termomodernizacji budynków.
Gmina Dobre Miasto zakłada sobie również za cel osiągnięcie pozycji lidera działań proefektywnościowych w regionie by stać się wzorem dla innych gmin oraz lokalnych inwestorów.
Realizacja wszystkich działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza i tym samym zachować piękno i czystość naszego regionu oraz poprawić zdrowie naszych mieszkańców. Może to stanowić również ważny aspekt w rozwoju lokalnego sektora turystycznego w naszej gminie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Włodarska Data wytworzenia informacji: 2016-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Włodarska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-05 12:14:28
Wprowadził informację do BIP: Ewelina Stefanik Data udostępnienia informacji: 2016-01-05 12:14:37
Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Stefanik Data ostatniej zmiany: 2016-01-05 13:14:37
Artykuł był wyświetlony: 1225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre Miasto

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-05 12:10:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z możliwością aplikowania o środki unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 pojawił się obowiązek sporządzenia dokumentu strategicznego, jakim jest PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) dla gminy. Dokument ten obejmuje cały obszar geograficzny gminy i uwzględnia działania zarówno inwestycyjne jak i nieinwestycyjne na szczeblu lokalnym, źródła ich finansowania, a także podział obowiązków oraz sposób monitorowania i ewaluacji planu.
Posiadanie PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ jest kluczowe w kontekście wykorzystania potencjału rozwojowego w oparciu o różne źródła finansowania. W Regionalnych Programach Operacyjnych dla danych województw około 30% środków zostało przeznaczone na zadania związane z gospodarką niskoemisyjną, gdzie jednym z warunków będzie posiadanie PGN-u. Dodatkowo nałożono na gminy obowiązek posiadania PGN-u w momencie starania się o środki unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Gmina Dobre Miasto podjęła działania w celu opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. Dzięki temu będzie możliwe uzyskiwanie funduszy na realizację celów związanych z poprawą jakości życia mieszkańców, jak również z poprawą stanu środowiska naturalnego gminy. Gospodarka niskoemisyjna to również zapewnienie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego przy równoczesnym ograniczaniu emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do powietrza na terenie gminy.
Gospodarka niskoemisyjna opiera się na efektywności energetycznej (ograniczaniu zużycia energii), wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE), zastosowaniu technologii ograniczających emisję związaną z obiektami i transportem oraz gospodarką na terenie gminy.
Korzyści dla gminy:
 • wyraźne oszczędności w budżecie, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych mediów,
 • wykorzystanie potencjału miasta w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń,
 • poprawę jakości powietrza poprzez realizacje Programu Ochrony Powietrza,
 • poprawa jakości życia mieszkańców (np. dzięki rozwojowi transportu, punktów przesiadkowych, dróg rowerowych itp.)
Jednym z głównych zadań w procesie opracowywania PGN-u jest inwentaryzacja emisji, opartej na bilansie energetycznym obiektów, identyfikacji źródeł emisji oraz przygotowanie kilkuletniej strategii jej zmniejszania.
Zakres inwentaryzacji obejmuje:
 • budynki użyteczności publicznej,
 • zabudowę mieszkaniową,
 • infrastrukturę energetyczną, w tym źródła i sieciowe systemy energetyczne,
 • transport,
 • gospodarkę odpadami i gospodarkę wodno-ściekową.
 • przemysł i usługi.
Działania w PGN będą dotyczyć wszystkich obiektów i infrastruktury należącej do gminy, jak również wszystkich pozostałych zlokalizowanych na jej terenie, których właściciele lub administratorzy, jako interesariusze projektu, zgłoszą zamiar realizacji działań „niskoemisyjnych”.
Zachęcamy państwa do pobrania, wypełnienia i odesłania ankiety (link).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Włodarska Data wytworzenia informacji: 2016-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Włodarska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-05 12:10:15
Wprowadził informację do BIP: Ewelina Stefanik Data udostępnienia informacji: 2016-01-05 12:11:11
Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Szóstek Data ostatniej zmiany: 2017-05-09 11:07:08
Artykuł był wyświetlony: 1219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu