ˆ

"Rodzina 500 plus"

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rodzina 500 plus - okres zasiłkowy od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-28 09:44:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski w Dobrym Mieście przypomina, że świadczenia wychowawcze w pierwszym okresie obowiązywania Programu Rodzina 500+, przyznane są do 30 września 2017 r.
 Drugi okres wypłaty świadczeń wychowawczych rozpocznie się 1 października 2017 r. i będzie trwał do 30 września 2018 roku.
Trzeba będzie złożyć nowy wniosek - przyjmowanie rozpocznie się 1 sierpnia!!!
 
Podstawowe zasady bez zmian
Podstawowe zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18 roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko. 
Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2016.
Główne zmiany w programie
1. Prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.  Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
 2. Wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 roku.
 3. W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.
 
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.
 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od 01.08.2017 do 31.10.2017
 
Świadczenie wychowawcze - formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października 2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Anielska-Łapiejko Data wytworzenia informacji: 2017-07-28 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Anielska-Łapiejko Data wprowadzenia do BIP 2017-07-28 09:44:41
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2017-07-28 09:45:37
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 12:41:57
Artykuł był wyświetlony: 1447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rodzina 500 plus - okres zasiłkowy od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-17 12:59:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
 
KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE?
Z pomocy będą mogli skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 
SKŁADANIE WNIOSKÓW:
 
Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać:
  • w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 14, w pokoju nr 8 (na parterze)
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej
  • przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.
 
ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY:
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.
 
Gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
 W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
• oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
 
LICZENIE DOCHODU:
Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko uwzględnia się:
a) otrzymywane alimenty,
b) stypendia socjalne (stypendium szkolne i zasiłek szkolny),
c) świadczenie rodzicielskie tzw. "kosiniakowe". 
Przy ustalaniu dochodu nie wlicza się m.in. świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej, czyli:
a) zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków;
b) świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń pielęgnacyjnych;
c) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")   
d) wszelkich innych środków (np. dodatków mieszkaniowych, ryczałtów energetycznych), których nie obejmuje definicja dochodu zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego tj. uzyskania lub utraty dochodu, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenie wychowawcze.
Niepoinformowanie organu o tych zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu.
 
Utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną w szczególności:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);
 
Uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane w szczególności:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
 
 
 
AKTY PRAWNE
 
INFORMACJE  MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze
INFORMATORY Rodzina 500 plus
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. PROGRAMU "RODZINA 500 PLUS"
 
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:
Oświadczenie dot. przepracowanych miesięcy w roku 2014:
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W 2014 ROKU
Oświadczenie złożone na wniosek strony
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=6670
FORMULARZ (OŚWIADCZENIE) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych/świadczenia wychowawczego
Formularz ”Pouczenie dot. informowania o zmianach w sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/świadczenia wychowawczego – oświadczenie Wnioskodawcy”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Andżelika Dawidko Data wytworzenia informacji: 2016-03-17 12:55:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andżelika Dawidko Data wprowadzenia do BIP 2016-03-17 12:59:50
Wprowadził informację do BIP: Andżelika Dawidko Data udostępnienia informacji: 2016-03-17 13:02:49
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2017-07-28 09:45:25
Artykuł był wyświetlony: 4060 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu