Rodzina 500 plus - okres zasiłkowy od... - "Rodzina 500 plus" - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

"Rodzina 500 plus"

Szczegóły informacji

Rodzina 500 plus - okres zasiłkowy od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-03-17 12:59:50 Informacja ogłoszona dnia 2016-03-17 13:02:49 przez Andżelika Dawidko, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
 
KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE?
Z pomocy będą mogli skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 
SKŁADANIE WNIOSKÓW:
 
Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać:
  • w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 14, w pokoju nr 8 (na parterze)
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej
  • przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.
 
ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY:
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.
 
Gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
 W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
• oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
 
LICZENIE DOCHODU:
Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko uwzględnia się:
a) otrzymywane alimenty,
b) stypendia socjalne (stypendium szkolne i zasiłek szkolny),
c) świadczenie rodzicielskie tzw. "kosiniakowe". 
Przy ustalaniu dochodu nie wlicza się m.in. świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej, czyli:
a) zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków;
b) świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń pielęgnacyjnych;
c) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")   
d) wszelkich innych środków (np. dodatków mieszkaniowych, ryczałtów energetycznych), których nie obejmuje definicja dochodu zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego tj. uzyskania lub utraty dochodu, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenie wychowawcze.
Niepoinformowanie organu o tych zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu.
 
Utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną w szczególności:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);
 
Uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane w szczególności:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
 
 
 
AKTY PRAWNE
 
INFORMACJE  MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze
INFORMATORY Rodzina 500 plus
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. PROGRAMU "RODZINA 500 PLUS"
 
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:
Oświadczenie dot. przepracowanych miesięcy w roku 2014:
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W 2014 ROKU
Oświadczenie złożone na wniosek strony
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=6670
FORMULARZ (OŚWIADCZENIE) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych/świadczenia wychowawczego
Formularz ”Pouczenie dot. informowania o zmianach w sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/świadczenia wychowawczego – oświadczenie Wnioskodawcy”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Andżelika Dawidko Data wytworzenia informacji: 2016-03-17 12:55:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andżelika Dawidko Data wprowadzenia do BIP 2016-03-17 12:59:50
Wprowadził informację do BIP: Andżelika Dawidko Data udostępnienia informacji: 2016-03-17 13:02:49
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2018-04-04 15:01:43
Artykuł był wyświetlony: 4234 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście