ˆ

Druki do pobrania

Szczegóły informacji

Druki do pobrania

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2009-11-09 12:28:44 Informacja ogłoszona dnia 2009-11-09 12:37:58 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Referat Podatków i Opłat

Deklaracja na podatek od nieruchomości. 
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. 
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
Deklaracja na podatek rolny
Informacja w sprawie podatku rolnego
Deklaracja na podatek leśny
Informacja w sprawie podatku leśnego

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - udział związany z lokalem
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - nieruchomość gruntowa
Oświadczenie o danych

Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Dobre Miasto.
Wniosek na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu w planach zagospodarowania oraz o obszarze rewitalizacji
 

Referat Spraw Obywatelskich

Wniosek o udostępnienie danych.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiace
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stalego 
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Ewidencja działalności gospodarczej
CEIDG1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej    
CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa
CEIDG-POPR
CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych
CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza
CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
 
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / poza miejscem sprzedaży
Wniosek o wydanie JEDNORAZOWEGO zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / poza miejscem sprzedaży
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na ORGANIZACJI PRZYJĘĆ na terenie Gminy Dobre Miasto
Wniosek o WYPRZEDAŻ posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Zgłoszenie zmiany
Zgłoszenie rezygnacji
Wniosek o wydanie duplikatu
Wniosek o wydanie ZAŚWIADCZENIA o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych


Współpraca z organizacjami pozarządowymi

1. Oferta realizacji zadania publicznego
    Wzór wypełnienia oferty
    Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
    Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - umowy wieloletnie
2. Uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego
    Uproszczony wzór sprawozdania
3. Wniosek o aneks do umów o realizację zadań publicznych
4. Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej
5. Wniosek o pożyczkę dla organizacji pozarządowych realizujących projekty ze źródeł zewnętrznych
6. Wymagany opis dokumentów księgowych 
    Oświadczenie osoby pracującej społecznie
    Karta ewidencji czasu pracy
7. ANKIETA - zgłoszenie, wykreślenie lub aktualizacja danych organizacji w bazie organizacji
 

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Awans zawodowy nauczycieli
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczycieli mianowanego

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych
Informacja miesięczna
Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji
Wniosek o przyznanie dotacji

Dowóz dzieci niepełnosprawnych
Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis
Oświadczenie - brak obowiązku składania sprawozdań finansowych
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Wykaz udzielonej pomocy de minimis

Rejestr instytucji kultury
Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury

Sprawy mieszkaniowe
Wniosek o przydział lokalu
Wniosek o zamianę lokalu
 
Honorowy Patronat Burmistrza Dobrego Miasta
 
Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Dobrego Miasta
Wniosek o przyznanie patronatu
Herb
 
WNIOSEK o przyznanie nagród, wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wniosek o o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o decyzje środowiskową.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wniosek o przyznanie suchej karmy dla bezdomnych kotów
Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji/uśpienie ślepych miotów
Deklaracja społecznego opiekuna kotów wolno żyjących
Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie - ćwiczenia wojskowe
Wniosek o przyznanie rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi OSP

Wieloosobowe Stanowisko ds. Rodziny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Głowala Data wytworzenia informacji: 2009-11-09 12:28:44
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Iwanek Data wprowadzenia do BIP 2009-11-09 12:28:44
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2009-11-09 12:37:58
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Herman-Więckowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 09:00:03
Artykuł był wyświetlony: 18207 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście