Podatek rolny od osób fizycznych - Procedury załatwiania spraw - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Podatek rolny od osób fizycznych

Szczegóły informacji

Podatek rolny od osób fizycznych

Wydział: Referat Podatków i Opłat

Ogłoszono dnia: 2008-08-05 12:24:52

Termin załatwienia

Załatwienie sprawy następuje po otrzymaniu dokumentów, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia

pokój Nr 25

Telefon kontaktowy

89 61 61 279

Sposób załatwienia

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy, składając wymagane dokumenty.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 25

Wymagane Dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Informację w sprawie podatku rolnego w/g ustalonego wzoru.
2. Wniosek o ulgę (jeśli przysługuje)

Opłaty

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2017 roku, poz. 1892 z późn. zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.

2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

3. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości
60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego
40% -jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu
Podstawa prawna - art. 13 a ustawy jak w punkcie 1

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Dobrego Miasta, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Miejskego w Dobrym Mieście w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego

B. Termin płatności podatku lub zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty

Podstawa prawna - art. 67 a § 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie urzędu.
Powyższe czynności nie podlegają opłacie skarbowej
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - podstawa prawna - Uchwała Nr XXXII/208/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 listopada 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek rolny można umorzyć.
Podstawa prawna - art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
Powyższe czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
D. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w/g miejsca zamieszkania podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
F. Wpłaty można dokonywać u sołtysa lub na konto Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr Konta - 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001 WBS Oddz. w Dobrym Mieście, poczty lub innych banków

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2017 roku, poz. 1892 ze zm.)

Uchwała Nr XXXII/207/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobre Miasto

- Uchwała Nr  XLI/307/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 listooada 2009r. w sprawie: zwolnień od podatku rolnego.
- Uchwała  Nr  XLV/340/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/307/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego.
- Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/307/2009 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego zmienionej uchwałą Nr XLV/340/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 lutego 2010r.

zmiana:
Uchwała Nr XLIX/338/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/307/09 Rady MIejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego, zmienionej Uchwałą Nr XLV/340/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 lutego 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/43/2011 Rady MIejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 marca 2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dudek Data wytworzenia informacji: 2008-08-05 12:24:42
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dudek Data wprowadzenia do BIP 2008-08-05 12:24:42
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2008-08-05 12:24:52
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2017-12-04 13:16:30
Artykuł był wyświetlony: 1741 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu