Zbywanie nieruchomości zabudowanych i... (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

Szczegóły informacji

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2008-08-05 11:01:08

Termin załatwienia

Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy przenoszącej własność najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Miejsce załatwienia

pok. 6

Telefon kontaktowy

89 61 61 924

Sposób załatwienia

1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, uzyskaniu pozytywnych opinii Burmistrza przeznacza nieruchomość do zbycia i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Miescie. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości lub oddanie w uzytkowanie wieczyste. Ogłoszenie podane jest do publicznej wiadomości co najmniej przez 30 dni.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków podanych w ogłoszeniu o przetargu.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości lub pierwszej opłaty a pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu.
6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy przenoszącej własność najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
7. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 6

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Podstawa prawna

Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2018r. poz.121 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zmianami)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu