ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

50-lecie pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego

Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego

ALKOHOLE - zezwolenia

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Łączne zobowiązanie pieniężne

Referat Podatków i Opłat

Opłata targowa

Referat Podatków i Opłat

Podatek leśny od osób fizycznych

Referat Podatków i Opłat

Podatek leśny od osób prawnych

Referat Podatków i Opłat

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Referat Podatków i Opłat

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Referat Podatków i Opłat

Podatek od środków transportu

Referat Podatków i Opłat

Podatek rolny od osób fizycznych

Referat Podatków i Opłat

Podatek rolny od osób prawnych

Referat Podatków i Opłat

Podział nieruchomości

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Prawo pierwokupu

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Przydział mieszkania z zasobów Gminy Dobre Miasto

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Rejestracja małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestrowanie działalności gospodarczej

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Rozgraniczenie nieruchomości

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

System gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Dobre Miasto

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego:

Urząd Stanu Cywilnego

Udostępnianie danych osobowych na wniosek o udostępnianie danych

Referat Spraw Obywatelskich

Udostępnienie do wglądu miejscowych planów zagospodarowania

Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Uznanie ojcostwa

Urząd Stanu Cywilnego

Użyczenie nieruchomości

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ceu publicznego

Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Wydanie dowodu osobistego

Referat Spraw Obywatelskich

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Wydawanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Wydawanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Referat Spraw Obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu stałego

Referat Spraw Obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Referat Spraw Obywatelskich

Zajęcie pasa drogowego

Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy

Referat Spraw Obywatelskich

Zameldowanie na pobyt czasowy

Referat Spraw Obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały

Referat Spraw Obywatelskich

Zamiana zajmowanego lokalu mieszkalnego

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Zawarcie małżeństwa przed duchownym – tj. zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne (art.1 § 2 i 3 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie małżeństwa za granicą przed konsulem.

Urząd Stanu Cywilnego

Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Zgromadzenie publiczne

Referat Spraw Obywatelskich

Zmiany w obowiązujących planach miejscowych

Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu