pracownik w Referacie Inwestycji i... - Szczegóły ogłoszenia - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Og.210.3.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: pracownik w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Dobrym Mieście

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjny

Data udostępnienia: 2017-11-24

Ogłoszono dnia: 2017-11-24 przez Jolanta Siwek

Termin składania dokumentów: 2017-12-07 15:30:00

Nr ogłoszenia: Og.210.3.2017

Zlecający: Urząd Miejski w Dobrym Mieście

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo
 6. znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie budownictwa
 7. umiejętność sporządzania kosztorysów na roboty budowlane, wycen i szacunków kosztów
 8. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie gminnym
 9. znajomość podstaw Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 10. dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu biurowego Microsoft Office 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. ukończone kursy lub  szkolenia  o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi na stanowisku objętym konkursem
 2. umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 3. umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazu informacji
 4. predyspozycje osobowościowe (samodzielność, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, terminowość, odporność na stres i  umiejętność pracy pod presją czasu , kultura osobista)
 5. posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie nadzorowania robót budowlanych
 6. prawo jazdy kat.B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie, prowadzenie, nadzorowanie, kontrolowanie inwestycji gminnych
 2. nadzorowanie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących      inwestycji gminnych.
 3. współpraca z właściwymi organami ds. budownictwa.
 4. uczestnictwo w opracowywaniu dokumentów planistycznych i koncepcyjnych dotyczących budownictwa komunalnego.
 5. sporządzanie opinii wycen szacunków kosztów, kosztorysów dotyczących robót budowlanych.
Pełny zakres zadań Referatu Inwestycji i Planowania przestrzennego  określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zgodnie z art.13 ust.2 pkt 4a – ustawy o pracownikach samorządowych podaje się do publicznej wiadomości informację o warunkach pracy na ww. stanowisku, tj.
 1. Pełny wymiar czasu pracy
 2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy.
 3. Normy czasu pracy:
      a) dobowa – 8 godzin,
      b) tygodniowa – 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy od  
                poniedziałku do  piątku.
 1. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach:
      - poniedziałek – 800 – 1600,
      - wtorek – czwartek – 730 - 1530,
      - piątek – 700 – 1500
 1. Praca biurowa, siedząca, wymaga współpracy z systemem informatycznym powyżej 4 godzin dziennie,
 2. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia do konkursu – do pobrania,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy  (w przypadku posiadania doświadczenia zawodowego),
 4. kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie certyfikatów, świadectw kwalifikacyjnych, itp. potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego – do pobrania,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem,
 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 10. kopie posiadanych opinii pracodawców dot. dotychczasowej pracy zawodowej (w przypadku posiadania doświadczenia zawodowego),
 11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-12-07 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, pokój nr 12 (sekretariat) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na  stanowisko pracownika w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego
w terminie do 7 grudnia 2017 r.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14.
 
Formularz zgłoszenia zawierający szczegółowe wymagania oraz kwestionariusz osobowy do pobrania na stronach BIP Urzędu Miejskiego
w zakładce „Informacje o naborze”
oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście
 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w formie pisemnej, telefonicznej lub drogą elektroniczną.
 2. Oferty odrzucone zostaną odesłane bądź mogą być odebrane osobiście w pok. Nr 15.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia o niekaralności oraz aktualnego zaświadczenia lekarskiego.
 4.  Dodatkowe informacje pod nr tel.:  (0-89) 61-51-064.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Siwek Data wytworzenia informacji: 2017-11-24 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Iwanek Data wprowadzenia do BIP 2017-11-24 13:33:27
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2017-11-24 13:34:44
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2017-12-18 10:21:11
Artykuł był wyświetlony: 1020 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu