ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Og.210.2.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: pracownik w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Dobrym Mieście

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Data udostępnienia: 2018-02-05

Ogłoszono dnia: 2018-02-05 przez Joanna Godlewska

Termin składania dokumentów: 2018-02-22 15:30:00

Nr ogłoszenia: Og.210.2.2018

Zlecający: Urząd Miejski w Dobrym Mieście

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo,
 6. znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie budownictwa,
 7. umiejętność szacowania kosztów robót budowlanych,
 8. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie gminnym,
 9. znajomość podstaw Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 10. dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu biurowego Microsoft Office.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. ukończone kursy lub szkolenia o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi na stanowisku objętym konkursem,
 2. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 3. umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji,
 4. predyspozycje osobowościowe ( samodzielność, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, terminowość, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, kultura osobista),
 5. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowanie, prowadzenie, nadzorowanie, kontrolowanie inwestycji gminnych,
 2. nadzorowanie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących inwestycji gminnych,
 3. współpraca z właściwymi organami ds. budownictwa,
 4. uczestnictwo w opracowywaniu dokumentów planistycznych i koncepcyjnych dotyczących budownictwa komunalnego,
 5. sporządzanie opinii, wycen, szacunków kosztów dotyczących robót budowlanych.
 
Pełen zakres zadań Referatu Inwestycji i Planowania przestrzennego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście zamieszczony na stronie informacji Publicznej pod adresem:

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zgodnie z art.13 ust.2 pkt 4a – ustawy o pracownikach samorządowych podaje się do publicznej wiadomości informację o warunkach pracy na ww. stanowisku, tj.
 1. Pełen wymiar czasu pracy,
 2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy,
 3. Normy czasu pracy:
 1. dobowa – 8 godzin,
 2. tygodniowa – 40 godzin w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy od poniedziałku do piątku .
 
 1. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach:
- poniedziałek – 800- 1600,
- wtorek – czwartek- 730 – 1530,
- piątek – 700- 1500.
 
 1. Praca biurowa, siedząca, wymaga współpracy z systemem informatycznym powyżej 4 godzin dziennie,
 2. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku ( bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia do konkursu - do pobrania,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy ( w przypadku posiadania doświadczenia zawodowego),
 4. kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie certyfikatów, świadectw kwalifikacyjnych, itp. potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego - do pobrania,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne,
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem,
 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej  - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 10. kopie posiadanych opinii pracodawców dot. dotychczasowej pracy zawodowej ( w przypadku posiadania doświadczenia zawodowego),
 11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-22 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul.Warszawska 14, pokój nr 12 (sekretariat) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul.Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na  stanowisko w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego w terminie do dnia 22.02.2018r.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, ul.Warszawska 14.
 
Formularz zgłoszenia zawierający szczegółowe wymagania oraz kwestionariusz osobowy do pobrania na stronach BIP Urzędu Miejskiego
 
w zakładce ,,Informacje o naborze’’
oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w formie pisemnej, telefonicznej lub drogą elektroniczną,
 2. Oferty odrzucone zostaną odesłane bądź mogą być odebrane osobiście w pok. Nr 15.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia o niekaralności oraz aktualnego zaświadczenia lekarskiego,
 4. Dodatkowe informacje pod nr tel.: (0-89) 61-51-064.
W RAMACH ZATRUDNIENIA OFERUJEMY:
 1. Możliwość negocjacji wysokości wynagrodzenia,
 2. Warunki do samokształcenia i dokształcania,
 3. Możliwość  dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych (specjalistyczne kursy, studia podyplomowe, uzupełnienie wykształcenia),
 4. Pokrywanie kosztów udziału w szkoleniach,
 5. Warunki do rozwoju zawodowego o osobistego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Godlewska Data wytworzenia informacji: 2018-02-05 16:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Godlewska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-05 17:14:27
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2018-02-05 17:51:18
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2018-02-28 13:45:30
Artykuł był wyświetlony: 603 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu