ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Og.0050.142.2018.JG

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor

Miejsce pracy: Żłobek Miejski w Dobrym Mieście

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Żłobek

Data udostępnienia: 2018-07-10

Ogłoszono dnia: 2018-07-10 przez Joanna Godlewska

Termin składania dokumentów: 2018-07-24 15:30:00

Nr ogłoszenia: Og.0050.142.2018.JG

Zlecający: Urząd Miejski w Dobrym Mieście

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi  (preferowane kwalifikacje: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogika),
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 6. pełna władza rodzicielska – brak jej ograniczenia, zawieszenia, bądź pozbawienia (obecnie i w przeszłości),
 7. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 8. dyrektorem żłobka może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestry Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
 9. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dobry stan zdrowia,
 2. znajomość przepisów związanych z realizacją ww. zadań, a w szczególności przepisów ustaw: o opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kpa, Kodeks pracy, Kodeks cywilny, o gospodarce nieruchomościami,
 3. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 4. umiejętności kierownicze i organizatorskie oraz zdolność podejmowania decyzji,
 5. komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, terminowość, wysoka kultura osobista,
 6. umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji,
 7. nieposzlakowana opinia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 603 z późn.zm.), a w szczególności:
 1. organizowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żłobka oraz kierowanie jego działalnością,
 2. zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo–wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb,
 3. organizacja i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami dla dzieci oraz pracy dla podległego personelu,
 4. prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji,
 5. właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi,
 6. wykonywanie czynności związanych ze stosunkiem pracy podległego personelu,
 7. zawieranie umów z rodzicami (opiekunami prawnymi),
 8. pobieranie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku,
 9. zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie,
 10. terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca wymagająca przemieszczania się pomiędzy obiektami żłobka.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),
 3. pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np.. świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 6. posiadane referencje,
 7. oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
 8. oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 9. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 11. poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 12. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe.
 13. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 14. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 15. własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego – do pobrania;
 16. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych w przypadku zatrudnienia w wyniku przeprowadzenia naboru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz.902 z późn.zm.)
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-24 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście” w  Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14 – I piętro, pokój Nr 12 „Sekretariat”
 
do dnia 24 lipca 2018 r.:
 
lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) na adres
Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto.
 
Aplikacje, które wpłyną bądź zostaną złożone do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub drogą elektroniczną),
 2. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia o niekaralności oraz aktualnego zaświadczenia lekarskiego,
 3. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje udzielane są uczestnikom konkursu przez pracownika Referatu Organizacyjnego tut. Urzędu, tel. /89/ 61-51-064
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują na stronie:
 
http://bip.dobremiasto.com.pl/wakaty/87/status/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Godlewska Data wytworzenia informacji: 2018-07-10 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Godlewska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-10 09:35:51
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2018-07-10 13:25:54
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2018-08-24 10:13:44
Artykuł był wyświetlony: 292 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu