ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Og.210.4.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik w Referacie Księgowości Budżetowej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Dobrym Mieście

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Księgowości Budżetowej

Data udostępnienia: 2018-09-05

Ogłoszono dnia: 2018-09-05 przez Joanna Godlewska

Termin składania dokumentów: 2018-09-20 15:30:00

Nr ogłoszenia: Og.210.4.2018

Zlecający: Urząd Miejski w Dobrym Mieście

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wyższe ekonomiczne ( w zakresie ekonomii, rachunkowości lub zarządzania), lub studia podyplomowe w ww. zakresie
 7. 3-letni staż pracy w księgowości
 8. znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości budżetowej
 9. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania samorządu gminnego oraz umiejętności ich interpretacji i stosowania
 10. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Instrukcji Kancelaryjnej
 11. dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu biurowego Microsoft Office 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. ukończone kursy lub  szkolenia  o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi na stanowisku objętym konkursem
 2. predyspozycje osobowościowe (samodzielność, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, terminowość, odporność na stres i  umiejętność pracy pod presją czasu , kultura osobista)

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Gminy , jako organu , zgodnie zobowiązującymi  przepisami.
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zadań związanych z realizacją projektów z udziałem środków zewnętrznych, zgodnie zobowiązującymi  przepisami
 3. Prowadzenie merytorycznej i finansowej kontroli wyciągów bankowych
 4. Kompletowanie, sprawdzanie dowodów księgowych oraz ich dekretacja
 5. Bieżące uzgadnianie zapisów i rozliczeń sald kont syntetycznych i analitycznych
 6. Przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań podległych jednostek organizacyjnych gminy
 7. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych gminy jako organu
 8. Realizowanie i rozliczanie finansowe inwestycji
 9. Realizacja i rozliczanie finansowe pożyczek i dotacji z budżetu gminy
 10. Przestrzeganie zasady dokonywania wydatków budżetowych do wysokości środków ujętych w planie finansowym
 11. Przestrzeganie zasad obiegu dokumentów w sposób zapewniający prawidłowy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia gminy
 12. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych oraz roszczeń spornych.
 
Pełny zakres zadań Referatu Księgowości Budżetowej określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zgodnie z art.13 ust.2 pkt 4a – ustawy o pracownikach samorządowych podaje się do publicznej wiadomości informację o warunkach pracy na ww. stanowisku, tj.
 1. Pełny wymiar czasu pracy
 2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy.
 3. Normy czasu pracy:
                a) dobowa – 8 godzin,
                b) tygodniowa – 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy od  
                poniedziałku do  piątku.
 1. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach:
                - poniedziałek – 800 – 1600,
                - wtorek – czwartek – 730 - 1530,
                - piątek – 700 – 1500
 1. Praca biurowa, siedząca, wymaga współpracy z systemem informatycznym powyżej 4 godzin dziennie,
 2. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

więcej niż 6 %

V. Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia do konkursu – do pobrania;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie certyfikatów, świadectw kwalifikacyjnych, itp. potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego – do pobrania;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz że kandydat nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem,
 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 10. kopie posiadanych opinii pracodawców dot. dotychczasowej pracy zawodowej;
 11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 12. własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego – do pobrania;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-09-20 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, pokój nr 12 (sekretariat) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na  stanowisko pracownika w Referacie Księgowości Budżetowej
w terminie do  20 września 2018 r.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14.
 
Formularz zgłoszenia zawierający szczegółowe wymagania oraz kwestionariusz osobowy do pobrania na stronach BIP Urzędu Miejskiego
w zakładce „Informacje o naborze”
oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w formie pisemnej, telefonicznej lub drogą elektroniczną.
 2. Oferty odrzucone zostaną odesłane bądź mogą być odebrane osobiście w pok. Nr 15.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia o niekaralności oraz aktualnego zaświadczenia lekarskiego.
 4.  Dodatkowe informacje pod nr tel.:  (89) 61-51-064.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Godlewska Data wytworzenia informacji: 2018-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Godlewska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-05 14:34:14
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2018-09-05 14:36:55
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2018-09-05 15:19:21
Artykuł był wyświetlony: 284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu