ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestry ogólnodostępne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestry ogólnodostępne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwał Rady Miejskiej
    rejestry prowadzi Biuro Rady Miejskiej

Interpelacji i wniosków Radnych
    rejestry prowadzi Biuro Rady Miejskiej

Przetargów dotyczących ustawy o gospodarce nieruchomościami
    rejestry prowadzi Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Psów uznanych za agresywne
    rejestry prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Dobre Miasto

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dobre Miasto, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 406) i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Niezależnie od niniejszego Rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzona jest Elektroniczna Księga Rejestrowa.
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Zmiany wpisu do niniejszego rejestru dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dobre Miasto.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
W celu wydania odpisu z Rejestru bądź Elektronicznej Księgi Rejestrowej, należy zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza Dobrego Miasta, 11-040 Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, e-mail:
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze.
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni odo dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Załączniki:
Rejestr Instytucji Kultury
Wzór wniosku

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zasady rejestracji, zmian w rejestrze i wykreślenia z rejestru żłobka i klubu dziecięcego prowadzonego przez osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis , zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 193);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ( Dz. U. z 2014 r., poz. 925);
- Uchwała Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestracji żłobków i klubów dziecięcych.

Informacje ogólne:
 • Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej;
 • Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Burmistrz Dobrego Miasta;
 • Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Dobrego Miasta na stronie www.bip.dobremiasto.pl
 • Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t. j. Dz. U. 2013, poz. 1457) wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.
 
WYMAGANE
wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457).

Pracą żłobka kieruje dyrektor, który musi:
• posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi albo
• co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.
Nie może być nim osoba skazana za przestępstwo umyślne, pozbawiona władzy rodzicielskiej (zawieszenie lub ograniczenie), będąca dłużnikiem alimentacyjnym. Dyrektor daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi ich rodzicom.
Pracą klubu dziecięcego kieruje kierownik, który musi spełniać wymagania takie jak opiekunowie zatrudnieni w klubie.
By zostać kierownikiem klubu dziecięcego, wystarczy mieć wykształcenie średnie i ukończone 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
Kurs nie będzie potrzebny osobie, która ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.
Dodatkowe wymaganie dotyczy osób, które mają objąć stanowisko dyrektora zespołu klubów dziecięcych, muszą one legitymować się co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu klubu.

Skład i kwalifikacje personelu w żłobku lub klubie dziecięcym.
By zostać opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym, wystarczy mieć wykształcenie średnie i ukończone 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
Kurs nie będzie potrzebny osobie, która ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3. Przy czym osoby takie powinny pracować z dziećmi bezpośrednio przed zatrudnieniem w żłobku lub klubie dziecięcym przez okres co najmniej 6 miesięcy. W przeciwnym razie będą musiały odbyć 80 godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym będzie mogła być również osoba posiadająca kwalifikacje:
 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.
Ustawa dopuszcza, aby w żłobkach lub klubach dziecięcych pracowali wolontariusze. W przypadku jednak gdy osoba taka nie posiada kwalifikacji do bycia opiekunem, będzie musiała odbyć 40-godzinne szkolenie.
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zakłada , że muszą to być osoby, które:
 •  dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 •  nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona,
 •  wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 •  nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
W żłobku lub klubie dziecięcym jeden opiekun może zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci, ale jeśli w grupie są niepełnosprawne maluchy lub takie, które nie ukończyły pierwszego roku życia, wówczas na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie pięcioro dzieci.
Wszystkie osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947).
Uwaga: do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457)

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny wniosek.
Sposób postępowania podczas rejestracji:

- W celu rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego należy złożyć wypełniony wniosek o wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

- Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu:

1) dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka,
2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
3) dowód dokonania opłaty, o której mowa w art. 33 Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) lub składa jego kopię,
4) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu,
5) opinię komendanta powiatowego ( miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą standardów lokalu, którym będzie prowadzony żłobek / klub dziecięcy,
6) opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego dotyczącą standardów lokalu, którym będzie prowadzony żłobek / klub dziecięcy,
7) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych,
8) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
9) numer NIP i REGON.

- Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z Uchwała Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestracji żłobków i klubów dziecięcych , podlega opłacie w wysokości 1 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl.

UWAGA! Można również złożyć elektroniczny wniosek o wpis, zmianę danych oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych:

Na portalu Emp@tia, dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, w module E-wnioski udostępniana jest usługa umożliwiająca złożenie elektronicznego wniosku o wpis, zmianę danych oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 r., poz. 193).

Osoba/podmiot chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, powinna:
• założyć na nim konto, do czego niezbędne będzie, w celu zweryfikowania tożsamości, posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP,
• w module e-Wnioski wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,
• wybrać odpowiedni wniosek o wpis lub wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych bądź informację o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,
• wybrać gminę, do której wniosek/informacja będzie skierowany,
• wypełnić wniosek/informację wymaganymi danymi,
• wysłać wniosek/informację potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.
Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek, po wysłaniu go do właściwej gminy, trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobków, gdzie będzie obsłużony przez gminę, która wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobków, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH GMINY DOBRE MIASTO, prowadzony przez Burmistrza Dobrego Miasta

DRUKI DO POBRANIA :
- Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
- Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
- Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
- Oświadczenie o spełnieniu wymagań lokalowych i sanitarnych
- Oświadczenie o niekaralności

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Głowala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Milena Kacprzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-28 15:20:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-28 15:21:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-04 12:51:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »