ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobre Miasto

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-05-05 08:14:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Co warto wiedzieć o przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody fizyczne, psychiczne, ekonomiczne, seksualne oraz zaniedbanie.
Wymienia się następujące rodzaje przemocy:
- przemoc fizyczna: popychanie, szturchanie, wykręcanie rąk, bicie ręką, przedmiotami, kopanie, duszenie, szczypanie, oparzanie, nieudzielanie koniecznej pomocy;
- przemoc psychiczna: wyśmiewanie poglądów, wyglądu, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczenie kontaktów z innymi osobami, wmawianie choroby psychicznej, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie pożywiania i snu, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb;|
- przemoc seksualna: wymuszanie seksu, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wykorzystywanie seksualne dzieci;
- przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy grożąc negatywnymi konsekwencjami, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych w rodzinie, okradanie, zmuszanie do zaciągania kredytów bądź pożyczek wbrew woli np. współmałżonka.
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia! Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia.

Warto wiedzieć, że po pomoc można zgłosić się w każdym momencie życia i może to zrobić zarówno ofiara przemocy, sprawca przemocy, jak i świadek przemocy w rodzinie.
Skuteczne i efektywne pomaganie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dają powstałe Zespoły Interdyscyplinarne w gminach, które skupiają w swoich strukturach specjalistów z różnych dziedzin.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Dobre Miasto został powołany zarządzeniem
Nr OK.0050.111.2015 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 22 kwietnia 2015 r. w składzie:
1. Pani Maria Pełszyk, Pan Józef Grygianiec – przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.
2. Pani Wioletta Nowak – przedstawicielka organizacji pozarządowej - Dobromiejskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Dobrym Mieście.
3. Pani Anna Hornatkiewicz – przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrym Mieście.
4. Pan Dariusz Pawełczyk - przedstawiciel Komisariatu Policji w Dobrym Mieście.
5. Pani Julita Sękiewicz – przedstawicielka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście.
6. Pani Grażyna Kuraszkiewicz - przedstawicielka Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Olsztynie wykonujące orzeczenia w sprawach rodzinnych.
7. Pani Agnieszka Jurkiewicz – przedstawicielka Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Olsztynie.
8. Pani Anna Wołoszyn – przedstawicielka Opieki s. c. Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo- Rodzinnych w Dobrym Mieście.
9. Pani Małgorzata Sakowska – przedstawicielka Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego „RAMED” M. Sokołowska, A. Kopertowska, R. Szczygielska-Zwierzyńska Spółka Jawna.
10. Pani Teresa Niewiadomska – przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.
Zespół Interdyscyplinarny ma siedzibę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście , przy ul. Olsztyńskiej 3 i składa się z przedstawicieli jednostki pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorów sądowych.
Do zadań Zespołu należy:
1) integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie głównie poprzez działania podejmowane przez przedstawicieli instytucji wchodzących
w skład powołanych w tym celu Grup Roboczych,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
2) kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,
3) monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy,
a w szczególności organizowanie współpracy służb,
4) udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,
5) podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta".
6) udzielanie wsparcia merytorycznego Grupom Roboczym oraz bezpośredni udział
w ich pracach w sytuacjach tego wymagających,
7) opracowywanie procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przy współpracy z jednostkami i podmiotami realizującymi zadania w przedmiotowym zakresie.
Gdzie szukać pomocy?
- policja 997, 112, Komisariat Policji w Dobrym Mieście;
- prokuratura, sąd;
- Poradnia telefoniczna „Niebieska Linia” telefon 22 6687000;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, który jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, telefon 89 616 12 70.
Dzwoniąc pod numer 801-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje
o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.
Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć: NIE PRZEMOCY!!!                
« powrót do poprzedniej strony