ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-10-08 12:29:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Dni Rodziny 2010

formularz - do pobrania 
 

Stypendium na rok szkolny 2011/2012

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 pokój nr 12 w terminie do 15 września 2011r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2011r. ( wnioski do pobrania w punkcie obsługi interesanta ul. Warszawska 14)
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 złotych netto (art. 90dust 7 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm. )oraz art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
Stypendium szkolne przysługuje:
• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty , a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełno sprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Wniosek może złożyć:
■ rodzic lub pełnoletni uczeń zamieszkały na terenie gminy Dobre Miasto,
■ dyrektor szkoły / kolegium

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:
•pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
• uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych stypendium szkolne może być udzielone również w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o dochodach członków rodziny za miesiąc sierpień 2011r.
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych, można uzyskać w Urzędzie Miejskim ul. Warszawska 7 pokój nr 5. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 89 615 10 56.
« powrót do poprzedniej strony