ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie przekazał Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście informację iż:
 
Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2023 r. ustaliło liczbę ławników, którzy winni być wybrani z terenu Gminy Dobre Miasto w wyborach uzupełniających przez Radę Miejską  w Dobrym Mieście na kadencję 2024 - 2027 do Sądu Rejonowego w Olsztynie: ogółem 3 ławników, z czego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnik.
 
Zgłoszenia można składać do 19 października 2023 r.
 
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada polskie obywatelstwo i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat a nie przekroczył 70;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Dobre Miasto.
 
Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz.U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693 ze zm.).
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi dla zdjęć do dowodu osobistego;
 6. do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru  lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
 7. do zgłoszenia dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
 
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną po upływie terminu tj. po 19 października 2023 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 – Sekretariat, pokój nr 12, I piętro w godzinach pracy urzędu.
 
 
Wzory dokumentów zostały załączone poniżej oraz są dostępne w Biurze Rady Miejskiej. Szczegółowych informacje w sprawie wyborów na ławnika udziela Ewa Łapiejko Inspektor Referatu Organizacyjnego pod numerem telefon 89 615 10 63.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Godlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-05 09:07:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Szymakowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-05 10:54:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Szymakowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-05 10:57:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1356 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2024-2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

W 2023 r. kończy się kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miejską w Dobrym Mieście w 2019 r. W związku z tym rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników kadencji 2024- 2027.
Zgłoszenia można składać do 30 czerwca 2023 r.
Rada Miejska w Dobrym Mieście dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.
 
Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie przekazał Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście informację iż:
 
na kadencję 2024 -2027 z terenu Gminy Dobre Miasto zostanie wybranych 4 ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie, w tym 2 ławników  do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada polskie obywatelstwo i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat a nie przekroczył 70;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Dobre Miasto.
 
Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz.U. z 2011 r., Nr 121, poz.693 ze zm.).
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi dla zdjęć do dowodu osobistego;
 6. do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową dołącza się  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru  lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
 7. do zgłoszenia dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
 
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną  po upływie terminu tj. po 30 czerwca 2023 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 – Sekretariat, pokój nr 12, I piętro w godzinach pracy urzędu.
 
 
Wzory dokumentów zostały załączone poniżej oraz są dostępne w Biurze Rady Miejskiej. Szczegółowych informacje w sprawie wyborów na ławnika udziela Ewa Łapiejko Inspektor Referatu Organizacyjnego  pod numerem telefon 89 615 10 63.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Polocki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-02 12:21:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Szymakowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-02 14:01:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Szymakowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-02 14:01:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »