ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Referaty i samodzielne stanowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Referat Organizacyjny

Informacja ogłoszona dnia 2008-06-03 12:43:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Referatu : Joanna Godlewska e-mail:

<e-mail>

Tel: 89 61 61 314, 89 61 51 064, 89 61 51 063, 89 61 61 888   pok. Nr 12, 15, 16, 17

Referat Organizacyjny podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy.


Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

1. W zakresie działalności rady, jej organów oraz jednostek pomocniczych gminy:
1) realizacja zadań związanych z obsługą organizacyjną i kancelaryjną rady i jej organów oraz jednostek pomocniczych gminy,
2) realizacja zadań związanych z wykonywaniem przez właściwe organy, nadzoru nad działalnością uchwałodawczą rady oraz ogłaszaniem aktów prawa miejscowego,
3) prowadzenie rejestru uchwał rady,
4) wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,
5) prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencjowaniem i załatwianiem interpelacji i zapytań,
6) prowadzenie ewidencji radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli i zabezpieczanie ich praw,
7) organizowanie i obsługa kancelaryjna spotkań burmistrza z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli,
8) współpraca z Zarządami Osiedli i Radami Sołeckimi oraz zapewnienie udziału przedstawiciela burmistrza na zebraniach jednostek pomocniczych gminy,
9) gromadzenie, przechowywanie i informowanie burmistrza o podejmowanych przez organy jednostek pomocniczych gminy uchwałach, wnioskach, stanowiskach i opiniach.

2. W zakresie spraw kadrowych i pracowniczych :
1) przygotowywanie i przeprowadzanie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
2) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, udzielaniem urlopów i innych zwolnień od pracy, awansowaniem, nagradzaniem, karaniem pracowników urzędu oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, w tym przechowywanie dokumentacji dotyczących spraw karnych i cywilnych pracowników urzędu,
3) wykonywanie zadań z zakresu powoływania i odwoływania kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, w tym opracowywanie zakresów czynności kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy,
4) prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy,
5) prowadzenie rejestru poleceń wyjazdów służbowych pracowników urzędu,
6) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników urzędu,
7) kontrola przestrzegania czasu i dyscypliny pracy pracowników urzędu,
8) organizowanie i nadzór nad odbywaniem w urzędzie praktyk zawodowych uczniów i studentów, stażów oraz wykonywaniem prac subsydiowanych,
9) planowanie i koordynowanie zapewnienia udziału pracowników urzędu w spotkaniach, seminariach, konferencjach, itp.,
10) prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników urzędu,
11) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników i zatrudnienia w urzędzie.

3. W zakresie spraw kancelaryjnych:
1) organizowanie i obsługa kancelaryjna urzędu, w tym prowadzenie sekretariatu urzędu, punktu kancelaryjnego, archiwum zakładowego oraz Punktu Obsługi Interesanta,
2) koordynowanie i nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
3) koordynowanie prawidłowego stosowania w urzędzie instrukcji kancelaryjnej,
4) obsługa narad burmistrza z pracownikami urzędu, w tym z kierownictwem,
5) organizowanie i obsługa narad i spotkań organizowanych przez burmistrza nie należących do zakresu pozostałych referatów lub samodzielnych stanowisk pracy,
6) prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego oraz ewidencji zarządzeń burmistrza,
7) opracowywanie projektów aktów wewnętrznego zarządzania i organizacji pracy w urzędzie,
8) opracowywanie projektów statutów i regulaminów organów gminy i jej jednostek pomocniczych, statutów jednostek organizacyjnych gminy i ich zmian,
9) zapewnienie właściwego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z ich załatwianiem,
10) zapewnienie terminowego i właściwego przygotowywania przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki organizacyjne gminy, materiałów na spotkania i posiedzenia burmistrza, rady i jej organów.

4. W zakresie spraw administracyjnych:
1) prowadzenie spraw w zakresie zmian w podziale terytorialnym gminy,
2) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem tytułów przez organy gminy,
3) sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i medali.
4) wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem i obsługą wyborów powszechnych, referendów, wyborów ławników oraz spisów powszechnych.
5) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów o dostępie do informacji publicznej,
6) współdziałanie z administracją rządową, samorządową oraz z innymi instytucjami w działającymi w zakresie administracji publicznej.
5. W zakresie obsługi organizacyjnej i gospodarczej urzędu:
1) koordynowanie i nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych oraz terenu wokół budynku, w tym nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników gospodarczych i obsługi,
2) zapewnienie utrzymania budynku urzędu i jego wyposażenia w należytym stanie technicznym, w tym prowadzenie dokumentacji z przeglądów technicznych,
3) nadzór nad remontami i bieżącymi naprawami w budynku urzędu oraz zakupem środków trwałych,
4) zapewnienie wyposażenia urzędu umożliwiającego prawidłowe jego funkcjonowanie, w tym zapewnienie materiałów biurowych i kancelaryjnych, druków, formularzy, środków czystości oraz gospodarowanie nimi,
5) prowadzenie ewidencji wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz mienia przydzielonego pracownikom, w tym pieczęci, pieczątek, publikacji,
6) utrzymywanie w sprawności systemów zabezpieczeń budynku urzędu, sprzętu i wyposażenia,
7) zapewnienie w urzędzie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
8) wykonywanie czynności wynikających z zawartych umów w zakresie utrzymania urzędu,
9) bieżące analizowanie potrzeb finansowych w zakresie utrzymania urzędu i okresowa kontrola wydatkowania przewidzianych na ten cel środków w budżecie gminy,
10) dekorowanie budynku urzędu z okazji świąt, rocznic, uroczystości o charakterze państwowym i lokalnym,
11) prowadzenie prenumeraty czasopism, wydawnictw specjalistycznych oraz kompletowanie zbiorów, w tym aktów normatywnych,
12) zapewnienie zamieszczania w środkach masowego przekazu anonsów, ogłoszeń, informacji okazjonalnych dotyczących działalności organów gminy,
13) udział w organizowaniu uroczystych obchodów świąt państwowych i lokalnych oraz innych uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia państwowe i lokalne,
14) przyjmowanie i nadawanie biegu sprawom przyjmowanym do protokołu, postulatom, wnioskom i interwencjom mieszkańców, których realizacja pozostaje w kompetencji burmistrza,
15) nadzór nad aktualnością ogłoszeń i informacji zamieszczanych na tablicach informacyjnych urzędu.

6. W zakresie informatyzacji:
1) wdrażanie informatyki i postępu technicznego w urzędzie,
2) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego w urzędzie,
3) planowanie rozwoju systemów informatycznych i dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb,
4) instalowanie nowego sprzętu i oprogramowania,
5) przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
6) udzielanie pracownikom urzędu pomocy w zakresie obsługi komputera oraz działających na stanowiskach pracy programów, nadzór nad eksploatacją sprzętu i oprogramowania,
7) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
8) planowanie kosztów zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej zadań urzędu,
9) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych urzędu,
10) pomoc techniczna w prowadzeniu strony internetowej gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
12) prowadzenie przeglądów i konserwacji sprzętu multimedialnego będącego na wyposażeniu urzędu,
13) udział w tworzeniu i realizowaniu projektów, własnych i zewnętrznych, związanych z komputeryzacją, informatyzacją oraz infrastrukturą teleinformatyczną i multimedialną.

7. Organizowanie i nadzór nad monitoringiem miejskim

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Iwanek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Iwanek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-03 12:43:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-03 12:43:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-05 12:41:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony