ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Referaty i samodzielne stanowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-18 10:48:17 przez Maciej Głowala

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik referatu: 
 
ul. Warszawska 7 pok. Nr 6, 7 - Tel: 89 616 14 32, 89 61 51 069   
ul. Warszawska 14 pok. Nr  6 - Tel:  89 61 61 924
 
Do zakresu zadań Referatu Inwestycji i Nieruchomości należy:
 
  1. Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:            
1) przeprowadzanie procedury opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) przygotowywanie  wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy,
3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
4) przygotowywanie zaświadczeń o zgodności planowanego zalesienia nieruchomości z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy,
5) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie,
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
8) załatwianie spraw związanych z uzgadnianiem projektu koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
9) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów planów ruchu zakładu górniczego,
10) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
11) przygotowywanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
  1. Z zakresu drogownictwa:
1) współdziałanie z zarządcami dróg położonych na terenie gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz ustalaniu zasad organizacji ruchu,
2) rowadzenie spraw związanych z oznakowaniem dróg i ulic na terenie miasta i gminy,
3) realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych bądź innych przepisów związanych z drogownictwem oraz wykonywanie zadań przyjętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji  rządowej i samorządowej,
4) realizacja zadań związanych z oświetleniem dróg, ulic, mostów, placów, chodników i ciągów pieszo – jezdnych na trenie miasta i gminy,
5) prowadzenie bieżącej kontroli stanu utrzymania ulic, dróg, mostów, placów, chodników i ciągów pieszo - jezdnych w zakresie czystości, porządku, utrzymania zimowego,
6) prowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego ulic, dróg, mostów, placów, chodników i ciągów pieszo - jezdnych oraz ich oznakowania i oświetlenia,
7) prowadzenie rejestru ulic, dróg, placów i mostów uwzględniającego ich stan techniczny i potrzeby remontowe,
8) koordynowanie i nadzór nad budową, remontami i konserwacją ulic, dróg, mostów, placów, chodników i ciągów pieszo – jezdnych oraz oświetlenia ulicznego i drogowego,
9) organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem parkingów miejskich.
  1. W zakresie inwestycji:
1) planowanie, przygotowanie, koordynowanie, nadzór i dokonywanie odbiorów gminnych zadań inwestycyjnych i remontowych,
2) udział w opracowaniu lub aktualizacji i zatwierdzaniu strategii, programów, planów rozwoju lokalnego gminy oraz wszelkich koncepcji o charakterze infrastrukturalnym z uwzględnieniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych,
3) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem koncepcji/projektów zagospodarowania terenu miasta i gminy,
4) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem inwestycji do użytkowania.
5) planowanie w budżecie gminy środków finansowych zapewniających realizację zaplanowanych inwestycji,
6) współdziałanie z wszelkimi instytucjami i podmiotami w zakresie projektowania, uzgadniania, opiniowania, nadzoru nad realizacją inwestycji,
7) nadzór nad stanem technicznym gminnych budowli, budynków i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów rekreacyjnych i sportowych,
8) planowanie i realizacja infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów pod inwestycje,
9) opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych potencjalnych inwestorów w zakresie zgodności  z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi.
  1. W zakresie gospodarki nieruchomościami i rolnictwa:
1) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości poprzez komunalizację, wykup, zamiany, scalenia i podziały, odpłatne i nieodpłatne nabywanie od osób fizycznych i prawnych, korzystanie z prawa pierwokupu oraz inne czynności prawne.
2) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w zakresie sprzedaży, przekazania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenie, oddania w trwały zarząd, obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia, jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek.
3) wykonywanie zadań związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości.
4) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
5) ustanawianie zakresu i warunków użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, zarządu nieruchomości.
6) wykonywanie zadań związanych ze zmianą wielkości udziałów w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych i współpraca ze wspólnotami w tym zakresie.
7) prowadzenie spraw dotyczących ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu.
8) prowadzenie spraw z zakresu ustalania numerów porządkowych nieruchomości,  nadawania nazw ulicom i placom oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
9) prowadzenie spraw z zakresu ustalania opłat adiacenckich i planistycznych.
10) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi.
11) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności przesyłu.
12) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie lub Urzędowi Miejskiemu.
13) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
14) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawach dotyczących zbycia nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, dokonania podziału nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków.
15) nadzór nad utrzymaniem i użytkowaniem gminnych maszyn rolniczych.
16) przygotowywanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
17) opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji, zagospodarowania i zalesiania gruntów.
18) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy.
  1. Wydawanie zaświadczeń, o których mowa w ustawie o rewitalizacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Głowala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Godlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-18 09:41:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-18 10:48:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-08 11:39:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1733 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony