ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówkąDrukuj informacjęSprawa: Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Szczegóły informacji

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydział: Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Ogłoszono dnia: 2008-08-01 13:11:07

Termin załatwienia

Wydanie lub odmowa wydania licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do organu.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14
tel. 89 61 53 939

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 27, 28

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wraz z załącznikami
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dotyczące spełniania wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
 • zaświadczenie/a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że odpowiednio zatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym - w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej oraz spoza państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa pochodzenia obcokrajowca wraz z tłumaczeniem przysięgłym - obywatele Ukrainy lub obcokrajowcy posiadający zgodę na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych mogą tymczasowo zastąpić to zaświadczenie oświadczeniem,
 • aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,
 • aktualne orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,
 • prawo jazdy wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,
 • dowód rejestracyjny pojazdu, którym transport będzie wykonywany, z wpisem o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówki osobowej,
 • w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu - również dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania pojazdem, wraz ze zgodą na wykorzystywanie go w celach zarobkowego przewozu osób taksówką,
 • świadectwo/a legalizacji taksometru/ów zainstalowanego/ych w zgłoszonym/ych do licencji pojeździe/pojazdach (jeżeli występuje),
 • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 • wykaz kierowców,
 • dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wypisów z tej licencji,
 • pełnomocnictwo (tylko w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).
 
W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć pisemne pełnomocnictwo. Złożenie pełnomocnictwa  podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. (zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Opłaty

Opłaty za wydanie licencji w zależności od okresu ważności licencji:
200,00 zł.
za udzielenie licencji na okres ważności od 2 do 15 lat
 
250,00 zł.
za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 15 do 30 lat
 
300,00 zł.
za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 30 do 50 lat
 
Ponadto pobierane są opłaty w niżej określonych wysokościach procentowych od powyższych opłat:
 • 10% za zmianę danych w licencji,
 • 10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
 • 25% za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy,
 • 11% za wydanie wypisu z licencji dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu,
 • 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd,
 • 1% za wydanie wypisu dla każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu,
 • 5% za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji,
 • 1% za wydanie wtórnika wypisu z licencji.
Opłat należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście w WBS Oddział w Dobrym Mieście numer rachunku 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Dobrego Miasta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o transporcie drogowym organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.
Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Zgodnie z art. 14a ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zwieszając transport drogowy jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić pisemnie organ licencyjny o zawieszeniu wykonywania transportu, w zawiadomieniu należy wskazać okres na jaki zawieszono wykonywanie transportu, liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywanie przewozów oraz zwrócić do Urzędu wszystkie wypisy z licencji - w przypadku zawieszenia transportu w całości lub wypisy odpowiadające liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów - w przypadku częściowego zawieszenia przewozów.
 
Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1220)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Kozłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Sokół
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-01 13:07:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-01 13:11:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-27 09:20:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony