ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkąDrukuj informacjęSprawa: Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Szczegóły informacji

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydział: Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Ogłoszono dnia: 2008-08-01 13:11:07

Termin załatwienia

Wydanie lub odmowa wydania licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do organu.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14
tel. 89 61 53 939

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 27, 28

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wraz z załącznikami
 1. oświadczenie członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółka jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
 2. oświadczenie dotyczące spełniania wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
 3. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2,
 4. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 5. dowód rejestracyjny potwierdzający, iż pojazd spełnia wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym (w przypadku, gdy przedsiębiorca nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu – również dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nim),
 6. świadectwo legalizacji urządzenia kontrolno – pomiarowego (taksometru) zainstalowanego w zgłoszonym do licencji pojeździe,
 7. aktualne uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym (wnioskodawcy osobiście wykonującego przewozy oraz kierowców zatrudnianych przez wnioskodawcę),
 8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wnioskodawcy osobiście wykonującego przewozy oraz kierowców zatrudnianych przez wnioskodawcę),
 9. zaświadczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wnioskodawcy osobiście wykonującego przewozy oraz kierowców zatrudnianych przez wnioskodawcę),
 10. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji,
 11. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).
W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć pisemne pełnomocnictwo. Złożenie pełnomocnictwa  podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. (zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

Opłaty

Opłaty za wydanie licencji w zależności od okresu ważności licencji:
  - od   2 do 15 lat – 200 zł
  - od 15 do 30 lat – 250 zł
  - od 30 do 50 lat – 300 zł
W przypadku zgłoszenia we wniosku jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, o której mowa powyżej, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.
Za zmianę danych licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% od opłat wyżej wymienionych.
Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się 10%, w innych przypadkach w wysokości 25% od opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 
Za wydanie wypisu:
 1. na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji
 2. na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji
 3. w przypadku zmiany  licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.
 4. w innych przypadkach niż określone w punktach 1-3 pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji
Opłat należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście w WBS Oddział w Dobrym Mieście nr rach. 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Dobrego Miasta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o transporcie drogowym organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.
Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Zgodnie z art. 14a ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zwieszając transport drogowy jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić pisemnie organ licencyjny o zawieszeniu wykonywania transportu, w zawiadomieniu należy wskazać okres na jaki zawieszono wykonywanie transportu, liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywanie przewozów oraz zwrócić do Urzędu wszystkie wypisy z licencji - w przypadku zawieszenia transportu w całości lub wypisy odpowiadające liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów - w przypadku częściowego zawieszenia przewozów.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Kozłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Walerowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-01 13:07:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-01 13:11:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Szymakowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-08 13:11:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1493 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony