ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie decyzji o ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Drukuj informacjęSprawa: Wydanie decyzji o ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji o ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wydział: Referat Inwestycji i Nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2008-08-05 13:37:48

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Osoba kontaktowa

Karolina Korbicz

Miejsce załatwienia

ul. Warszawska 7, pok. 7

Telefon kontaktowy

89 615 10 69

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku, sporządzenie projektu decyzji przez urbanistę, zawiadomienie stron postępowania, dokonanie uzgodnień, przygotowanie i wydanie decyzji.
 
 
 
 
 

Miejsce odbioru

ul. Warszawska 7, pok. 7

Wymagane Dokumenty

Do wniosku, w zależności od potrzeb, należy dołączyć:
 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111)) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 3. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych w wersji elektronicznej  lub papierowej.
 4. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej.
 5. Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 z pozn zm.).
 6. Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
 7. Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej):
 

Czas realizacji

 1. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji.
 2. Decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora – 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji.
 3. Decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji pozostałych – 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji.
Do wyżej wymienionych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organów.
 
 
 

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 598 zł, nie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.
 2. Pełnomocnictwo, upoważnienie niezależnie od sprawy określonej w zgłoszeniu wymaga opłaty skarbowej – 17 zł.
 3. Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej o opłacie skarbowej.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 

Uwagi

Jeżeli wniosek/podanie nie czyni zadość wymaganiom, z mocy art. 64 KPA wzywa się wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

Art. 1 ust. 2, art. 59, art. 60 i 61 i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 977, ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Głowala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Korbicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-05 13:37:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-05 13:37:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Korbicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-27 10:57:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3833 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony