ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podział nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Podział nieruchomości

Szczegóły informacji

Podział nieruchomości

Wydział: Referat Inwestycji i Nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2013-03-14 13:04:11

Termin załatwienia

czytaj niżej "Sposób załatwienia"

Osoba kontaktowa

Jolanta Łukaszewicz

Miejsce załatwienia

pok. Nr 6

Telefon kontaktowy

89 6161924

Sposób załatwienia

1. Zaopiniowanie podziału nieruchomości z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami następuje w formie postanowienia wydanego w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu kompletu dokumentów prawem wymaganych.
2. Po nadaniu klauzuli ostateczności postanowieniu pozytywnie opiniującemu podział nieruchomości i złożeniu do organu kompletu pozostałych dokumentów, a także w wypadkach, gdy postanowienie nie jest wymagane, decyzja w sprawie podziału nieruchomości jest wydawana w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu kompletu dokumentów.
3. Zgodnie z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wydaje się po uzyskaniu uprzednio pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 6


 


Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 7 11-040 Dobre Miasto pok. 6,7

Wymagane Dokumenty

1.Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.

2. Załączniki do wniosku:
a) dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości.
b) wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości.
c) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
d)projekty podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dn. 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.) – po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego).

3.Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału i nadaniu mu klauzuli ostateczności,
wniosek należy uzupełnić o:
a) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
b) wykaz zmian gruntowych
c) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
d) mapę z projektem podziału nieruchomości wykonaną przez geodetę uprawnionego (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz po 1 egz. z przeznaczeniem dla Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydziału Ksiąg Wieczystych, Ewidencji Gruntów i Budynków w Olsztynie, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie i 2 egz. dla organu podziałowego).

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 litera "h" ustawy o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz. U.z 2022 r. poz.2142 ze zm.).

Tryb odwoławczy

1.Od wydanego postanowienia opiniującego zaproponowany podział służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Dobrego Miasta wniesione w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
2.Od wydanej decyzji zatwierdzającej podział służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Dobrego Miasta wniesione w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
3.Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Dobrego Miasta w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Uwagi

1.W przypadku:
a) dokonywania podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 93 ust. 2a (podział terenów przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha) oraz dokonywanych na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, (podział niezależnie od ustaleń planu miejscowego) we wniosku należy wskazać cel dokonania podziału nieruchomości,
b) gdy podział nieruchomości ma nastąpić na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami i postanowienie opiniujące nie jest wymagane, do wniosku o podział należy dołączyć dokumenty, o których mowa w „Wymaganych dokumentach” niniejszej informacji za wyjątkiem wstępnego projektu podziału,
c) braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany na podstawie art. 64 § 2 kpa do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. Z wnioskiem o pozwolenie na dokonanie podziału zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków, winien występować do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków właściciel lub wieczysty użytkownik dzielonej nieruchomości, bądź ich pełnomocnicy, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 36 ust 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ).

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) – Art. 104.
2.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) – Dział III Rozdział 1.
3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Łukaszewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tadeusz Wyszyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-14 13:00:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-14 13:04:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Łukaszewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-31 13:31:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1945 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony