ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie dowodu osobistegoDrukuj informacjęSprawa: Wydanie dowodu osobistego

Szczegóły informacji

Wydanie dowodu osobistego

Wydział: Referat Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2015-05-07 09:53:49

Termin załatwienia

ok. 30 dni

Osoba kontaktowa

Sylwia Zaręba-Szymakowicz

Miejsce załatwienia

Pokój nr 3

Telefon kontaktowy

89 61 51 059

Adres e-mail

s.szymakowicz@dobremiasto.com.pl

Sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:
 
1. osobiście - w organie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
 
 • Weź ze sobą aktualne zdjęcie (wykonane nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku) oraz dokument potwierdzający Twoją tożsamość (dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport lub inny dokument zawierający fotografię).                          
  NIE MUSISZ WYPEŁNIAĆ WNIOSKU.
 • Po wejściu do Urzędu zachowaj wymogi sanitarne zapewniające bezpieczeństwo Twoje i pracowników.
 
  2. elektronicznie - za pośrednictwem platformy e-PUAP - obowiązuje dzieci do 12 r.ż.
 
 
INFORMACJE OGÓLNE:
 
Od 8 listopada 2021 roku są wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz podpisem posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.  Nowe dowody osobiste są wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12 roku życia, ponieważ będą one składać odciski palców oraz własnoręczny podpis. Dla osób do 12 roku życia dowód jest wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców i składania własnoręcznego podpisu. 12 miesięcy będzie ważny dowód dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.
 
WAŻNE!
W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów osobistych nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie ważność w nim wskazana.
 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność  do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego samodzielnie, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Jednakże w takim przypadku nie może zażądać certyfikatu podpisu osobistego, ponieważ w dniu podpisywania wniosku nadal ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli ta osoba chciałaby po osiągnięciu pełnoletności mieć w dowodzie certyfikat podpisu, wtedy taki wniosek musi złożyć w obecności rodzica/opiekuna prawnego.
Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku za wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 5 roku życia.
W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powinien kontaktować się z Urzędem Miasta Olsztyn, gdzie znajduje się mobilny punkt wyrabiania dowodów.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. W przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiór dowodu osobistego potwierdza rodzic albo opiekun prawny. W przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiór dowodu osobistego potwierdza osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Miejsce odbioru

Pokój nr 3

Wymagane Dokumenty

 1. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
 2. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 3. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
 4. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją
  w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
 5. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
 6. Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności
  i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w ust. 3, może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów.
 7. Fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać wymogów w zakresie wizerunku określonych w ust. 3.
 
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm i spełniała w/w wymogi.
 
W celu potwierdzenia tożsamości należy przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy lub inny dokument ze zdjęciem, a w przypadku osób które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Czas realizacji

Termin oczekiwania na dokument tożsamości wynosi około 30 dni. Procedura związana z wytwarzaniem dokumentu realizowana jest w Warszawie przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Uwagi

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
 
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 
Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
 
Dowód osobisty umożliwia  uwierzytelnienie w usługach on-line za pomocą profilu osobistego, składanie podpisu osobistego, potwierdzenie obecności w określonym czasie i miejscu, korzystanie z automatycznych bramek granicznych.
 
Zgłosić zagubienie lub kradzież e-dowodu można w każdym urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.
Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz  możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również można zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, unieważnienia i zwrotu.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Pilecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Zaręba-Szymakowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-07 09:53:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-07 09:53:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Szymakowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-18 12:20:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony