ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zawarcie małżeństwa przed duchownym – tj. zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne (art.1 § 2 i 3 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy).Drukuj informacjęSprawa: Zawarcie małżeństwa przed duchownym – tj. zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne (art.1 § 2 i 3 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Szczegóły informacji

Zawarcie małżeństwa przed duchownym – tj. zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne (art.1 § 2 i 3 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2015-05-11 14:49:12

Termin załatwienia

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo wyznaniowe tzw. konkordatowe, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (2 egzemplarze) oraz formularz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego (3 egzemplarze). Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia. Obydwa egzemplarze zaświadczenia i wszystkie formularze zaświadczenia wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego należy złożyć w parafii, w której nastąpi zawarcie małżeństwa.

Miejsce załatwienia

O zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Sposób załatwienia

Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu, osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo (nupturienci), powinny złożyć w wybranym urzędzie stanu cywilnego, pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zapewnienie stanowi podstawę do wydania zaświadczenia potwierdzającego, że małżeństwo może zostać zawarte.
 
Kto może zawrzeć małżeństwo wyznaniowe:
 
Ponieważ ślub wyznaniowy wywołuje skutki cywilnoprawne (małżeństwo zostaje zawarte zgodnie z polskim prawem) wymogi są takie same jak w przypadku ślubu cywilnego.     Małżeństwo wyznaniowe mogą zawrzeć osoby, które:
 • są pełnoletnie,
 • nie są w związku małżeńskim,
 • nie są ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie są rodzeństwem,
 • nie są ze sobą spowinowaceni w linii prostej,
 • nie są w stosunku przysposobienia.
Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat – może zawrzeć małżeństwo, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Jeśli osoby są ze sobą spowinowacone – mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.
Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.
 
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu. Warunkiem jednak jest, aby ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewidywała możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 
Kościoły i związki wyznaniowe, których prawo wewnętrzne przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi:
 • Kościół Katolicki;
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski;
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany;
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny;
 • Kościół Chrześcijan Baptystów;
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego;
 • Kościół Polskokatolicki;
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich;
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów;
 • Kościół Zielonoświątkowy.
Po ślubie, w ciągu 5 dni od daty zawarcia małżeństwa, duchowny ma obowiązek przekazać do właściwego urzędu stanu cywilnego wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania małżeństwa. Na ich podstawie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa. Jeden odpis aktu małżeństwa wydawany jest małżonkom bezpłatnie.

Miejsce odbioru

Po przyjęciu przez kierownika urzędu stanu cywilnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa nupturienci otrzymują zaświadczenie stwierdzające, że małżeństwo może zostać zawarte.
Zaświadczenie wydawane jest podczas tej samej wizyty w urzędzie stanu cywilnego.

Wymagane Dokumenty

 • dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć małżeństwo – do okazania,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem, należy złożyć:
 • dokument, który potwierdzi, że cudzoziemiec może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba ta może wziąć ślub). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu – wówczas sąd ustali, czy ta osoba może zawrzeć małżeństwo. W takiej sytuacji należy przedłożyć orzeczenie sądu w tej sprawie.
 • odpis aktu urodzenia cudzoziemca,
 • jeśli cudzoziemiec był wcześniej w związku małżeńskim należy przedłożyć odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) 
  lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.
UWAGA: Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być urzędowo przetłumaczone tj.: przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
Jeśli cudzoziemiec nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku – zobowiązany jest zapewnić tłumacza lub biegłego.

Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 84 zł.
Opłat można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14 – czynnej w godzinach pracy Urzędu lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Dobre Miasto nr 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 463z późn.zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Patrycja Bujwid
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Bujwid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-11 13:09:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-11 14:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Szymakowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25 13:16:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony