ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego

ALKOHOLE - zezwolenia

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Łączne zobowiązanie pieniężne

Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej

Nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Urząd Stanu Cywilnego

Opłata targowa

Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej

Podatek leśny od osób fizycznych

Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej

Podatek leśny od osób prawnych

Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej

Podatek od środków transportu

Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej

Podatek rolny od osób fizycznych

Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej

Podatek rolny od osób prawnych

Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej

Podział nieruchomości

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Prawo pierwokupu

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego - TRANSKRYPCJA

Urząd Stanu Cywilnego

Przydział mieszkania z zasobów Gminy Dobre Miasto

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Rejestrowanie działalności gospodarczej

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Rozgraniczenie nieruchomości

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Referat Inwestycji i Nieruchomości

System gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Dobre Miasto

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Udostępnianie danych osobowych na wniosek o udostępnianie danych

Referat Spraw Obywatelskich

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Uznanie ojcostwa

Urząd Stanu Cywilnego

Użyczenie nieruchomości

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Wydanie decyzji o ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Wydanie dowodu osobistego

Referat Spraw Obywatelskich

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Wydawanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Referat Spraw Obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu stałego

Referat Spraw Obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Referat Spraw Obywatelskich

Zajęcie pasa drogowego

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy

Referat Spraw Obywatelskich

Zameldowanie na pobyt czasowy

Referat Spraw Obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały

Referat Spraw Obywatelskich

Zamiana zajmowanego lokalu mieszkalnego

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Zawarcie małżeństwa przed duchownym – tj. zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne (art.1 § 2 i 3 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego – ŚLUB CYWILNY

Urząd Stanu Cywilnego

Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Zgłoszenie urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Zgłoszenie zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Zgromadzenie publiczne

Referat Spraw Obywatelskich

Zmiany w obowiązujących planach miejscowych

Referat Inwestycji i Nieruchomości