ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Og.2111.1.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: Og.2111.1.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Barcikowie

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Szkoła Podstawowa w Barcikowie

Data udostępnienia: 2024-06-07

Ogłoszono dnia: 2024-06-07

Termin składania dokumentów: 2024-06-24 16:00:00

Nr ogłoszenia: Og.2111.1.2024

Zlecający: Gmina Dobre Miasto

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2578) tj.:
 1. Na podstawie §1 rozporządzenia, Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej "szkołami", oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
  2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. uzyskał:
   1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,
   2. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,
    - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 tej ustawy;
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 oraz z 2023 r. poz. 1030 i 1532);
  11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 oraz z 2023 r. poz. 1672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 2. Na podstawie § 2 Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
  2. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.
 3. Na podstawie § 12 rozporządzenia, Stanowisko dyrektora, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek może zajmować również:
  1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
  2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
  3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854)
   - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.
 4. Na podstawie § 6 rozporządzenia, stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  5. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Barcikowie.
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
 3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. obywatelstwo,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2,świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.
 5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą.
 6. W przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
  1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa     w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
  2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub
  3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.
 7. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa a art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 104).
 11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.
 12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
 13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 14. W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).
 15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 
Informujemy, iż na żądanie organu prowadzącego, kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 lit.d) – g) oraz l) i m) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.   w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2578).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-06-24 16:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej oraz dopiskiem:
 
„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Barcikowie” w terminie do dnia 24 czerwca 2024 r. do godz. 1600
na adres: Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto
 
 1. W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą na ww. adres o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty (nie data stempla pocztowego) do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Przez Burmistrza Dobrego Miasta.
Informację o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej w Barcikowie można uzyskać osobiście u poniższych osób:
 1. Anna Pawelec – p.o. dyrektor Szkoły Podstawowej w Barcikowie, tel. 89 616 73 23,
 2. Anna Borejko – dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 19, tel. 89 616 15 18, 89 616 12 78.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.
Kandydat przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych jest zobowiązany do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
 
 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Burmistrz Dobrego Miasta, adres: ul. Warszawska 14, 11 – 040 Dobre Miasto, tel.: (89) 616 13 14, e-mail: urzad.miasta@dobremiasto.com.pl, dalej: ADO.
 2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Barcikowie.
 3. Dane osobowe w dokumentach wymaganych od kandydata będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z ustawą Prawo Oświatowe oraz rozporządzeniem MEN w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Podanie tych danych jest obowiązkowe a ich niepodanie będzie skutkowało odmową dopuszczenia do postępowania konkursowego.
 4. Podanie dodatkowych danych niewymaganych w ogłoszeniu (m.in. stanu cywilnego, dodatkowych uprawnień, zainteresowań i innych, zawartych w składanych dokumentach) jest nieobowiązkowe, a ich podanie będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe w złożonej ofercie będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania konkursowego. Po zakończeniu postępowania i wyłonieniu kandydata oferty będą przechowywane przez 5 lat  od zakończenia postępowania. W przypadku wyłonienia kandydata i jego zatrudnienia, złożone dokumenty zostaną włączone do akt osobowych na podstawie Kodeksu Pracy.
 6. Dane osobowe będą ujawniane komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Dobrego Miasta. Opublikowane na Biuletynie Informacji Publicznej wyniki postępowania konkursowego będą ujawnione wszystkim osobom, które się z nimi zapoznają.
 7. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody kandydatowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do wycofania zgody i żądania usunięcia danych. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na podane wyżej dane teleadresowe Administratora. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres korespondencyjny Administratora lub e-mail: iodum@dobremiasto.com.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Godlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-07 11:14:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Szymakowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-07 12:38:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-27 10:05:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony