ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Og.2111.2.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: Og.2111.2.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2024-06-12

Ogłoszono dnia: 2024-06-12

Termin składania dokumentów: 2024-06-28 15:00:00

Nr ogłoszenia: Og.2111.2.2024

Zlecający: Urząd Miejski w Dobrym Mieście

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Ukończone studia wyższe (np. na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, administracja, praca socjalna),
 5. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.901 z późn.zm),
 6. Co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
 7. Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych, a w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, o Karcie Dużej Rodziny, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, o świadczeniach rodzinnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ochrony zdrowia psychicznego, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy, ustawy o ochronie danych osobowych,
 8. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Kierownika MOPS.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość  specyfiki pracy w jednostkach pomocy społecznej,
 2. Odporność  na stres,
 3. Doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną,
 4. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność pracy w zespole,
 5. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych, w tym decyzji administracyjnych,
 6. Znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym unijnych,
 7. Umiejętność  korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych,
 8. Dobra  organizacja pracy, obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność, dyspozycyjność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu czynności Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:
 
 1. Kierowanie działalnością  MOPS i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. Organizowanie pracy ośrodka oraz zapewnienie realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach pracy,
 3. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej ośrodka, sporządzanie planu finansowego ośrodka i przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 4. Zapewnienie realizacji zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw przekazanych ośrodkowi do realizacji,
 5. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 6. Wykonywanie zadań pracodawcy wobec pracowników ośrodka i nadzór merytoryczny nad ich pracą oraz kontrola prowadzonej dokumentacji,
 7. Składanie radzie gminy sprawozdań z działalności ośrodka oraz informacji o potrzebach w zakresie pomocy społecznej,
 8. Współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym w zakresie pomocy społecznej,
 9. Sporządzanie analiz, sprawozdań, informacji z działalności, programów i strategii dotyczących działalności MOPS,
 10. Przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów i przedkładanie ich Radzie Miejskiej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na kolejny okres,
 2. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat),
 3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 4. Praca jednozmianowa,
 5. Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto, I piętro,
 6. Charakter pracy: częste kontakty międzyludzkie, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 7. Zakres obowiązków obejmuje również wykonywanie czynności poza siedzibą MOPS - na terenie Gminy, w sytuacjach wymagających dokonania ustaleń lub załatwienia sprawy w określonym miejscu w Gminie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z CV,
 2. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy – kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 6. podpisane własnoręcznie oświadczenie, w którym uczestnik konkursu stwierdza, że posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 8. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż:
  1. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  2. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 9. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 10. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-06-28 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście” należy złożyć osobiście, w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, pokój nr 12 (sekretariat) lub przesłać pocztą (o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto w terminie do 28 czerwca 2024 r.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane oświadczenia, list motywacyjny, życiorys oraz kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane.
 2. Dokumenty, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem. Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w dwóch etapach.
 4. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu   Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej  Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.
 6. Umowa o pracę z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony, z możliwością przedłużenia umowy lub zawarcia jej na czas nieokreślony.
 7. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 8. Na każdym etapie konkursu, Burmistrz może unieważnić nabór kandydatów na  stanowisko  objęte konkursem, bez podania przyczyn.
 9. Kandydat przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych jest zobowiązany do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 
Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu można uzyskać pod nr tel. /89/ 616-14-59 - osoba do kontaktu Joanna Godlewska – Kierownik Referatu Organizacyjnego.
 
Informacje dotyczące działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście można uzyskać  osobiście w siedzibie MOPS Dobre Miasto przy ul. Olsztyńskiej 3 pod nr tel. 570-292-381; 535-067-937 bądź na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOPS: https://dobre-miasto-mops.bip-wm.pl/public/

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 1. Administrator danych osobowych:
  Burmistrz Dobrego Miasta, adres: ul. Warszawska 14, 11 – 040 Dobre Miasto, tel.: (89) 616 13 14, e-mail: urzad.miasta@dobremiasto.com.pl, dalej: ADO.
 2. Cel przetwarzania danych:
  Rozpatrzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i skontaktowanie się z Panią/Panem w celu przeprowadzenia dalszej procedury naboru.
 3. Dane, które przetwarzamy:
  Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, obywatelstwa, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W sytuacji, w której kandydat będący osobą niepełnosprawną, chce skorzystać z prawa do pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, niezbędne jest złożenie kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Te dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.Podanie informacji o karalności tj. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe jest obowiązkowe i wynika z ustawy o pracownikach samorządowych. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 10 RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO..Natomiast podanie dodatkowych danych, takich jak np.: zdjęcia umieszczonego w składanych dokumentach rekrutacyjnych, informacji o stanie zdrowia, o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, społecznej lub zainteresowaniach jest dobrowolne. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Niepodanie tych danych nie wykluczy Pani/Pana z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
 4. Czas przetwarzania danych osobowych:
  1. W przypadku nie spełniania wymagań formalnych Pani/Pana dokumenty zostaną niezwłocznie odesłane.
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji i ogłoszeniu wyłonienia kandydata, oferty osób niezatrudnionych przechowywane będą przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia konkursu. W tym czasie dokumenty można odebrać osobiście. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one odesłane.
  3. Dokumenty osoby, które zostanie pracownikiem włączane będą do akt osobowych i przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa.
 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
  Informacja o wyniku naboru w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz uzasadnienia wyniku naboru udostępniania jest w Biuletynie Informacji Publicznej ADO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ADO, w związku z czym odbiorcą Pani/Pana danych osobowych, może być każda osoba, która zapozna się z powyższą informacją.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz ADO, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.
 6. Przysługujące prawa:
  Wyrażoną zgodę będzie można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej na podany adres siedziby lub e - mail ADO. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poza tym posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  Do Inspektora Ochrony Danych można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: iodum@dobremiasto.com.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Godlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-12 13:20:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Szymakowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-12 14:31:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Szymakowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-09 15:52:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony