ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Og.210.1.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Dobrym Mieście

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjny

Data udostępnienia: 2018-02-05

Ogłoszono dnia: 2018-02-05 przez Joanna Godlewska

Termin składania dokumentów: 2018-02-19 16:00:00

Nr ogłoszenia: Og.210.1.2018

Zlecający: Urząd Miejski w Dobrym Mieście

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane: administracyjne, prawnicze, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe, specjalności wojskowe)
 6. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, obronnością lub wojskowością,
 7. znajomość obowiązujących na stanowisku przepisów prawa w zakresie ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie danych osobowych, o stanie klęski żywiołowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów, gmin, 
 8. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie gminnym,
 9. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 10. dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu biurowego Microsoft Office,
 11. prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. ukończone kursy lub szkolenia o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi na stanowisku objętym konkursem,
 2. znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 3. umiejętność planowania i samodzielnej organizacji pracy,
 4. umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji,
 5. predyspozycje osobowościowe (samodzielność, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, terminowość, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, kultura osobista).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
 2. Współpraca z organami wojskowymi i samorządowymi w zakresie przygotowywania i  przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.
 3. Planowanie, prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczość, udział w ćwiczeniach, realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych, szkolenia, przygotowanie służby Stałego Dyżuru i Akcji Kurierskiej.
 4. Opracowywanie i aktualizacja planów i  dokumentów z zakresu spraw obronnych.
 5. Opracowywanie planów i stała aktualizacja dokumentacji z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 6. Tworzenie, przygotowanie do działania oraz organizowanie szkoleń  i ćwiczeń formacji OC gminy.
 7. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej, w tym prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu OC.
 8. Współdziałanie z centrami  reagowania kryzysowego  administracji samorządowej oraz odpowiednimi służbami, w celu koordynacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 9. Przygotowanie i zapewnienie prawidłowego działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności o wszelkich zagrożeniach.
 10. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, zapewnienie warunków koordynacji działań ratowniczych w przypadku zaistnienia  na terenie gminy zdarzeń noszących znamiona kryzysu,
 11. Składanie sprawozdań z  zakresu  spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony   cywilnej.
 12. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy, w tym współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 
Pełen zakres zadań Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście zamieszczony na stronie informacji Publicznej pod adresem: http://bip.dobremiasto.com.pl/23/Regulamin organizacyjny/
 
UWAGA: Zakres zadań na stanowisku objętym konkursem nie obejmuje spraw z zakresu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w gminie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zgodnie z art.13 ust. 2 pkt 4a – ustawy o pracownikach samorządowych podaje się do publicznej wiadomości informację o warunkach pracy na ww. stanowisku, tj.
 1. 1/2 wymiaru czasu pracy,
 2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy,
 3. Normy czasu pracy:
 1. dobowa – 4 godzin,
 2. tygodniowa – 20 godzin w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy od poniedziałku do piątku .
 
 1. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach:
- poniedziałek – 800- 1600,
- wtorek – czwartek- 730 – 1530,
- piątek – 700- 1500.
 
 1. Praca biurowa, siedząca, wymaga współpracy z systemem informatycznym powyżej 4 godzin dziennie,
 2. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku ( bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia do konkursu - do pobrania,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy
 4. kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie certyfikatów, świadectw kwalifikacyjnych, itp. potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego - do pobrania,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne,
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem,
 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej  - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 10. kopie posiadanych opinii pracodawców dotyczące dotychczasowej pracy zawodowej
 11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-19 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, pokój nr 12 (sekretariat) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
 
„Dotyczy naboru na  stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych”
 
w terminie do dnia 19 lutego 2018 r.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14.
 
Formularz zgłoszenia zawierający szczegółowe wymagania oraz kwestionariusz osobowy do pobrania na stronach BIP Urzędu Miejskiego
 
w zakładce ,,Informacje o naborze’’
oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w formie pisemnej, telefonicznej lub drogą elektroniczną ,
 2. Oferty odrzucone zostaną odesłane bądź mogą być odebrane osobiście w poj. Nr 15.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia o niekaralności oraz aktualnego zaświadczenia lekarskiego,
 4. Dodatkowe informacje pod nr tel.: 89 616 14 24 lub 89 615 10 64.
 
 
W RAMACH ZATRUDNIENIA OFERUJEMY:
 
 1. Możliwość negocjacji wysokości wynagrodzenia.
 2. Warunki do samokształcenia i dokształcania.
 3. Możliwość  dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych   (specjalistyczne kursy, studia podyplomowe, uzupełnienie wykształcenia).
 4. Pokrywanie kosztów udziału w szkoleniach.
 5. Warunki do rozwoju zawodowego i osobistego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Godlewska Data wytworzenia informacji: 2018-02-05 16:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Godlewska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-05 17:34:17
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2018-02-05 17:51:18
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2018-03-09 13:26:11
Artykuł był wyświetlony: 618 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu