Podatek od nieruchomości od osób... - Procedury załatwiania spraw - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wydział: Referat Podatków i Opłat

Ogłoszono dnia: 2008-08-05 11:16:11

Termin załatwienia

Załatwienie sprawy następuje po otrzymaniu dokumentów, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia

pokój Nr 25

Telefon kontaktowy

89 61 61 279

Sposób załatwienia

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy, składając wymagane dokumenty.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 25

Wymagane Dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości.

Opłaty

Ulgi:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 1 Uchwały Nr XVI/112/2011  Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości

zmiana: Uchwała Nr XXXIII/233/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

zmiana: Uchwała Nr XXXVII/260/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/233/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2012 r.

- zmiana: Uchwała Nr XLVII/321/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/233/2012 Rady MIejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/260/2013 Rady MIejskiej w Dobrym MIeście z dnia 21 lutego 2013 r.

- zmiana: Uchwała Nr LVII/387/2014 Rady MIejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zmienionej Uchwałą XXXIII/233/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2012 r., Uchwałą Nr XXXVII/260/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 lutego 2013r. oraz Uchwałą Nr XLVII/321/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 września 2013 r.
Uchwała Nr LVII/383/2014 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zatrudniających osoby bezrobotne mające podpisany kontrakt socjalny z ośrodkiem pomocy społecznej

Uchwała Nr LVII/384/2014 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku do nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zatrudniających absolwentów

Uchwała Nr LVII/385/2014 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy wybudują na gruntach będących własnością gminy drogę ogólnie dostępną

Uchwała Nr LVII/386/2014 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości gruntów i budowli w postaci parkingów znajdujących się na tych gruntach
Uchwała Nr LX/405/2014 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchmości, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zatrudniających osoby bezrobotne
UWAGA !!! Uchwała Nr 0102-172/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 września 2014 r. W/w kolegium stwierdza nieważność Uchwały Nr LX/405/2014 Rady Miejskiej w Dobrym mieście z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zatrudniających osoby bezrobotne w części paragraf 1 ust. 3, paragraf 3 ust. 1-4, paragraf 5 i paragraf 6.
Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości, nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
UWAGA !!! Uchwała Nr 0102-131/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. W/w kolegium stwierdza nieważność Uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości, nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w części paragraf 2 ust. 2 lit a.
 
Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości budynków nabytych po 31.12.2015 r.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Dobrego Miasta, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.
B. Termin płatności podatku lub zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna - art. 67a §1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie urzędu.
Powyższe czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - podstawa prawna - Uchwała Nr XXXII/208/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 listopada 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
Podstawa prawna - art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.))
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
Powyższe czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
D. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w/g siedziby podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2017 r. poz. 1785  ze zm.)
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca a za styczeń do dnia 31 stycznia.
Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście
Nr Konta 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001- za pośrednictwem Warmińskiego Banku Spółdzielczego Oddz. w Dobrym Mieście, poczty lub innych banków.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.)
- Uchwała Nr XXXII/206/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Hanna Autuch Data wytworzenia informacji: 2008-08-05 11:16:05
Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Autuch Data wprowadzenia do BIP 2008-08-05 11:16:05
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2008-08-05 11:16:11
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2017-12-04 13:18:47
Artykuł był wyświetlony: 1971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu