ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego - TRANSKRYPCJADrukuj informacjęSprawa: Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego - TRANSKRYPCJA

Szczegóły informacji

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego - TRANSKRYPCJA

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2021-10-07 14:10:03

Termin załatwienia

Wnioski o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego (wnioski o transkrypcję) rozpatrywane są w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych, załatwienie wniosku o transkrypcję następuje nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wniosek o transkrypcję można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Sposób załatwienia

Wniosek o transkrypcję zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć:
 • Osoba, której akt dotyczy;
 • Rodzic małoletniego dziecka;
 • Osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji dokumentu stanu cywilnego innej osoby;
 • Osoba, która wykaże interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
 
Wnioskodawca może działać również przez pełnomocnika. Wymagane jest wówczas złożenie wraz z wnioskiem o transkrypcję oryginału pełnomocnictwa.
 
Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydawany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
 
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest obligatoryjna jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
 
UWAGA: Akt stanu cywilnego, po dokonanej transkrypcji, może wymagać uzupełnienia lub sprostowania. Wówczas należy, wraz z wnioskiem o transkrypcję, złożyć wniosek o uzupełnienie lub sprostowanie aktu. (wnioski dostępne: tutaj)
 
Po dokonaniu transkrypcji wydawany jest wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
 
Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego (transkrypcji), jeżeli:
 • dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon,
 • zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia,
 • byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Odmowa dokonania transkrypcji następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 5

Wymagane Dokumenty

 • dokument tożsamości – do wglądu,
 • wypełniony wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego,
 • oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub jego odpis wraz z tłumaczeniem na język polski,
 • oryginał pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 
UWAGA: Akty stanu cywilnego wydane poza krajami Unii Europejskiej mogą wymagać legalizacji lub apostille.
 
Jeżeli w zagranicznym akcie małżeństwa ma informacji na temat nazwiska noszonego przez małżonków po zawarciu małżeństwa oraz na temat nazwisk noszonych przez dzieci zrodzone z tego związku małżeńskiego – należy wraz w wnioskiem o transkrypcję złożyć oświadczenia w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • Konsula.
 
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
 
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP, dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.
 
UWAGA: Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów wydane na drukach wielojęzycznych (wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego)
 
Osoby przebywające poza granicami RP mogą złożyć wniosek o transkrypcję zagranicznego dokumentu stanu cywilnego we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym RP. Konsul prześle wniosek o transkrypcję do urzędu stanu cywilnego w Polsce wybranego przez wnioskodawcę.

Opłaty

 • Wysokość opłaty skarbowej za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji wynosi 50 zł.
 • Wysokość opłaty skarbowej za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia/sprostowania aktu wynosi 39 zł.
 • Wysokość opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzeństwu, wstępnym (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) i zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki).
 
Opłat można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14 – czynnej w godzinach pracy Urzędu lub przelewem na rachunek Gminy Dobre Miasto nr 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 707 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 709 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Bujwid
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-07 13:21:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Szymakowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-07 14:10:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Szymakowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07 14:10:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
744 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony